Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1198 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл. 21 ал.2 и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.34, ал. 1, т.2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, във връзка с протокол № 27 от 25.07.2014 г. на Комисията по общинска собственост, искане с вх.№ ОИ-04-1 от 08.04.2013 г., Общинският съвет реши:

Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе и Стефан Милков Стефанов, чрез изкупуване частта на общината, представляваща 570/4615 кв.м идеални части от земеделска земя, землището на град Мартен, община Русе, област Русе, местност „Калето“, имот № 000085, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, предмет на АЧОС №6595 от 20.12.2011 г. (вписан под № 86, том 44, ДВР 16742, н.д. 9059, вх. Рег. № 17211 от 29.12.2011 г. на СлВп., срещу заплащане пазарната цена в размер на 650,00 лева, без включени данъци и такси Дължимите ДДС, данъци и такси са за сметка на Стефан Милков Стефанов.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)