Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1198 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,т.10 от ЗМСМА и чл. 17, ал.1 и ал.3 от Закона за общинския дълг и във връзка с чл.3, т.2 от Закона за общинския дълг и Процедурата за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник, Общински съвет – Русе реши:

1. Възлага на кмета на Община Русе да проведе избор на кредитна институция, съгласно Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник във връзка с поемане на общински дълг с цел сключване на договор за дългосрочен кредит за реализация на дейности по СМР за Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, при следните основни параметри:

Цел: Решаване на множество транспортно – комуникационни проблеми по уличната мрежа в град Русе, както вследствие на непрекъснати изкопни работи на експлоатационните дружества, така и по време изпълнението на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, като резултатът ще е в полза на местната общност.

Основни параметри на дългосрочния инвестиционен кредит:

 • Максимален размер на дълга – до 12 000 000лв. (словом: Дванадесет милиона лева, 00).
 • Валута на дълга – лева
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит;
 • Условия на усвояване и погасяване:

– срок на усвояване на кредита – до 24 месеца от датата на Договора за кредит.

– начин на усвояване – на части в рамките на срока на усвояване, съгласно

договорените срокове с изпълнителя на инвестицията и след представяне на писмено искане от страна на Общината при налични разходо-оправдателни документи за изпълнението на отделните етапи;

– след представяне на удостоверение от Централния регистър за особени

залози, по партидата на общината, удостоверяващо вписването на залог в полза на банката /ако е приложимо/.

 • срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на

договора за кредит.

 • начин на погасяване – на равни месечни вноски, с начало месеца, следващ

пълното усвояване или след срока на усвояване.

 • с възможност за предсрочно пълно или частично погасяване, без начисляване на такси и комисионни.
 • Източници за погасяване на главницата – собствени приходи на общината.
 • Параметри на кредита:
 • Максимален годишен лихвен процент – плаващ, формиран на база

ОЛП + фиксирана надбавка не повече от 4,0 годишно;

 • Начин на плащане на лихвата – ежемесечно върху реално усвоената главница

по кредита;

 • При просрочие на главница – до 0,1% надбавка към договорения лихвен

процент по редовен дълг на годишна база за срока на просрочената сума;

 • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски:

– до 0,1% такса ангажимент годишно върху неусвоената част на кредита след периода на усвояване;

– без такса за управление;

– без такси за предсрочно погасяване на кредита.

 • Начин на обезпечение на кредита:
 • учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Русе, по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Русе по чл.52, ал.1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по банковата сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог – не повече от 100%; Издаване на съгласие за директен дебит.
 • Допълнителни условия:

– Наличие на офис на територията на община Русе.

– Разполагане до 3 броя банкомати в различни населени места в община Русе като мястото и условията за разполагане ще са обект на преговорите при сключване на договора с избраната институция.

– Опит в обслужване на общински бюджет.

– Сключването на договор с избраната кредитна институция не следва да се обвързва с обслужване на сметките на общината.

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Русе след избора на кредитна институция да подпише договора за кредит и договора за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)