Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1198 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 5, във връзка с чл. 25, ал. 4 и ал. 3, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 2, ал. 4, чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи,  чл. 7, ал. 2  и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване на право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – кабелна линия за захранване на ПИ с идентификатор 47336.63.274 по КККР на гр. Мартен, Община Русе собственост на „ЛПМ ЕКСПРЕС“ ЕООД, ЕИК: 201868375, през ПИ 47336.63.369 – пасище, собственост Община Русе. Сервитута е по 2 м. от двете страни спрямо оста на кабела с дължина на кабела през обслужващия имот – 107,50 м. и сервит – 430 кв.м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)