Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1198

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.45, ал.ал. 1 и 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост и раздел І, чл.2, ал.1 , т.21, раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години част от имот частна общинска собственост за клуб на Сдружение “Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона”, намираща се в гр. Русе, ул. “Княжеска” №15, ет.2, с обща площ 56,03 кв.м., в това число – 38,64 кв.м. за стая № 5 и 17,39 кв.м. спомагателни площи и месечна наемна цена – 37,87 лв., от които 31,56лв. за сграда и 6,30лв. – ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Русе след влизане в сила Решение на Общинския съвет да издаде настанителна заповед и сключи договор за наем за срок от пет години, с “Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона”.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от съобщаването.