Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1199 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.29, ал. 1 и ал. 2 Закона за социалните услуги, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”, както следва:

Параграф единствен. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 5 текстът „на линията за бедност“ се заменя с текста „размера на минималната работна заплата“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)