Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1199 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-43/10.05.2019г. и 94В-9272-1#1/18.06.2019г. от Велизар Митков Узунов,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.877, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе, като с плана за имота се определи Смесена обществено обслужваща и складова зона за застрояване /Сос/. Планът за застрояване да се изработи със задължителни линии на застрояване определящи ситуирането на новопроектираната сграда свободно в източната част на имота, като височината ѝ е до 10 метра;
  • Разрешава изработване  на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.877, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)