Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1199

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1199
Прието с Протокол №   55/26.01.2007 г.

На основание   чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, общинският съвет реши:
1. Възлага на Кмета да определи работна група от общински съветници и общинска администрация, която да извърши необходимите проучвания и предложи на Общинския съвет мотивирано решение за откриване на Комплекс за социални услуги в имот – общинска собственост, представляващ УПИ Х – за жилищно строителство и обществено обслужващи сгради с площ 8765 кв.м., заедно с построените в него дванадесет етажен битов корпус и едноетажна сграда – столова с кухненски помещения, находящ се в гр.Русе, бул. “Гоце Делчев” № 35, предмет на АОС № 4441/2005 г.
2. Задължава Кмета да проучи възможностите за финансиране проект за създаване на Комплекс за социални услуги от действащите компоненти на програма ФАР, бъдещо финансиране от оперативни програми или други възможни източници.