Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 12 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 117б от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за сключване на Допълнително споразумение за удължаване срока на Договор за предоставяне достъп за извършване на пристанищни услуги в пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост, сключен на 05.11.2010 г. между Община Русе и „Порт Пристис“ ООД, до приключване на процедурата по концесиониране, но не повече от 5 /пет/ години.
2. Всички останали клаузи от договора, посочен в т. 1 остават непроменени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)