Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 12 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС; чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 1 за общинската собственост  на Общински съвет-Русе и Протокол № 43/10.10.2019 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от сграда с идентификатор 63427.8.1152.14, цялата със застроена площ 1006 кв.м., с предназначение-друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, построена върху поземлен имот с идентификатор  63427.8.1152 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, САМО за 500 кв.м. от първия етаж на сградата, намираща се в гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“ № 1, на Сдружение Български Червен Кръст, за нуждите на Областния съвет на Български Червен Кръст-Русе, за срок до 31.12.2021 г., при спазване законодателството за държавни помощи.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)