Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 12 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, чл.22 от Закон за местните данъци и такси и чл.79 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе, като:

§1. В чл.15, ал.1: числото „2“ се заменя с „3“.

§2. В чл.35, ал.2: числото „2,2“ се заменя с „2,7“.

Преходни и заключителни разпоредби:

§3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2024 г.

§4. Задължава кмета на Община Русе да внесе в разходната част на бюджета конкретни проекти, финансирани от увеличението на данъка върху недвижимите имоти.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Христо Попов)