Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 12

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 12
Прието с Протокол № 4/15.01.2008 г.

    На основание чл.24, ал.1, т.1, чл.49, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.61, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  Общинският съвет реши:

1.1.    По повод кризисната обстановка на територията на Община Русе и обявеното бедствено положение в периода 03.01 – 08.01.2008 г. сформира временна комисия от 8 общински съветници, както следва: Мирослав Славчев, Теодора Константинова, Иван Григоров, Пламен Цветков, Дениз Зия, Искрен Веселинов, Евгени Велковски и Иван Иванов.
1.2.    Комисията при необходимост да привлече експерти, които да подпомогнат работата й.
Възлага на временната комисия в срок до 25.01.2008 г.:
1.3.    Да проучи дейността на общинската администрация по подготовката на Община Русе за зимния сезон 2007-2008 г. по отношение на:
планиране и организиране на дейността;
сключени договори за снегопочистване и зимно поддържане на пътната мрежа в населените места и на територията на Община Русе;
конкретни действия по контрола и осигуряване изпълнението на планираните мероприятия и изпълнението на сключените договори;
организация на координацията и взаимодействието с други ведомства и организации, имащи отношение към проблема.
1.4.    Да проучи действията на общинската администрация по осигуряването на нормални условия за живот и работа в общината в кризисната обстановка преди и по време на обявеното бедствено положение на територията на Община Русе на 03.01.2008 г. и след отмяната му на 08.01.20008 г. Да анализира прецизни ли са документите, свързани с обявяване на бедственото положение.
1.5.    Да изготви и представи на заседанието на 13.02.2008 г. на ОбС отчет за резултатите от дейността си.
1.6.    Да излезе с проект за решение и с препоръки за подобряване дейността на Община Русе в областта на снегопочистването, както и със становище необходимо ли е завишаване на финансови средства по тази дейност.
1.7.    Да се произнесе и по други проблеми възникнали в хода на работата на комисията.