Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 120 от 22.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 120
Прието с Протокол № 8/22.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал.2 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, във връзка с чл. 7, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе, общинският съвет реши:

1. Одобрява Изменение на Общa схемa на зонa „Б” /пл. „Свобода”/ по Общата схема на преместваемите обекти /ПО/ за търговия и услуги по чл. 56 и Рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл. 57 от ЗУТ за територията на гр. Русе и Специфични правила за приложението и.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА
ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЛОЩАД „СВОБОДА” – ЗОНА „Б”- ГР. РУСЕ

1. Новите павилиони в зоната следва да са съобразени с дизайнерското решение на вече поставените по реда на проект „Красива България”. Не се разрешава промяна в тяхното предназначение. При провеждане на процедура по отдаване под наем чрез търг на павилионите за вестници и списания, същите следва да се отдават на различни фирми.
2. Местата за консумация на открито към съществуващите заведения за ОХ се разполагат съгласно изготвената схема. Новооткрити заведения могат да разполагат маси в зоните, обозначени на чертежа, при спазване на изискванията и общия ред на Наредба № 5 и 7 на ОбС – Русе.
3. В случай на възникнал спор между собствениците на търговски обекти, разположени в един поземлен имот относно ползуване площите по т. 2, Община Русе може едностранно да прекрати взаимоотношенията си със същите.
4. В зоните за разполагане на маси към заведения за ОХ и преместваеми обекти по Наредба№ 5 на ОбС – Русе, приети с тази схема, могат да се разполагат само сенници тип „чадър” или „тента” със сгъваемо текстилно покритие, като периферията им не може да излиза извън очертанията на зоната за разполагане на обектите, обозначена в легендата на настоящата схема.
5. Не се разрешава приготвяне на открито на храна и скарова продукция.
6. Щандовете за продажба и машините за сладолед следва да се поддържат в добър външен вид, като за целта служители от Общината могат да дават писмени предписания, които стават задължителни за съответните лица.
7. Не се разрешава разполагането на рекламни елементи тип „Стопер”, по начин, препятстващ пешеходното движение и транспортното обслужване.
8. Всички преместваеми обекти предмет на схемата следва да бъдат без връзки към В и К мрежите, с изключение на кафе-баровете, ситуирани в малката градина.
9. Всички нови преместваеми обекти, предмет на схемата, да бъдат без трайна връзка към терена при поставянето им, както и при осъществяване на връзки към подземните комуникации да не се засягат изпълнените декоративни настилки.
10. Подробните схеми за поставяне на преместваеми обекти пред целия фронт на фасадата на Доходното здание от ул. „Александровска” до ул. „Гладстон” подлежат на съгласуване с НИНКН преди одобряването им.
11. Ползването на цялата графична и текстова информация от тази схема и на части от нея от физически и юридически лица и от служители на общинската администрация не е допустимо извън контекста на правилата по които се провеждат процедурите, свързани с разполагането на преместваеми обекти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)