Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 120 Прието с Протокол № 5/16.02.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2  от Устава на НСОРБ, Общински съвет – Русе реши:

В т.1 от диспозитива на Решение № 9/05.12.2023 г. на Общински съвет – Русе след съществуващото изречение се допълва ново изречение със следния текст: „Определя Стоян Христов за зам.-делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.“

В останалата си част Решение № 9/05.12.2023 г. на ОбС – Русе остава непроменено.

Настоящото решение допълва Решение № 9/05.12.2023 г. на Общински съвет –  Русе и е неразделна част от него.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)