Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 120 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.37, ал.5 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с 38, ал. 1 от Наредба № 1, на Общински съвет – гр. Русе, за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Учредява безвъзмездно, безсрочно право на строеж върху част с площ от 17 812 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 63427.92.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целия с площ от 28 009 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под Ормана”, предмет на АЧОС № 5680/18.02.2009 год., в полза на „Топлофикация Русе” ЕАД, ЕИК 117005106, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „ТЕЦ – Изток” №1, представлявано от Изпълнителния директор Севдалин Желев Желев, за изграждане на Инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им с разгъната застроена площ от 5604 кв.м., и включваща следните сгради и съоръжения:
– Производствено хале за сортиране на битови отпадъци с разгъната застроена площ от 4 847 кв.м., включващо едноетажно хале за сепариране (със застроена площ от 1845 кв.м.); зона за съхранение на RDF и компост (със застроена площ от 285 кв.м.); едноетажно приемно хале 1 (със застроена площ от 589 кв.м.); едноетажно приемно хале 2 (със застроена площ от 900 кв.м.); едноетажно хале за съхранение (със застроена площ от 811 кв.м.) и двуетажна административно-битова сграда (с разгъната застроена площ от 417 кв.м.);
– Контролно пропускателен пункт със застроена площ от 17 кв.м.
– Зона за измиване на автомобили и каломаслоуловител със застроена площ от 130 кв.м.;
– Дизелов агрегат със застроена площ от 10 кв.м.
– Пречиствателно съоръжение със застроена площ от 150 кв.м.
– Резервоар за ПП нужди със застроена площ от 200 кв.м.;
– Резервоар за техническа вода със застроена площ от 100 кв.м.
– Кантар за автомобили със застроена площ от 65 кв.м.
– Кантар за автомобили със застроена площ от 65 кв.м.
– Вана за дезинфекция със застроена площ от 20 кв.м.
След реализиране на правото на строеж, изградените постройки и съоръжения остават в собственост на суперфициаря.
Дължимите във връзка с учредяваното гореописано ограничено вещно право на строеж данъци и такси следва да бъдат заплатени от суперфициаря.
2. Между „Топлофикация Русе” ЕАД, ЕИК 117005106, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „ТЕЦ – Изток” № 1, от една страна, и Община Русе, от друга страна, да бъде сключен предварителен Договор за безвъзмездно третиране на битови отпадъци при следните съществени условия по смисъла на чл.19, ал.2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
2.1. „Топлофикация Русе” ЕАД се задължава да осъществява съответни действия, за които е снабдена с Разрешение по чл.9, ал.1, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по третиране на битовите отпадъци, класифицирани с код 20 съобразно Приложение №1 към Наредба №2/23.07.2014 г., издадена съвместно от Министъра на околната среда и водите и Министъра на здравеопазването, за класификация на отпадъците, чието управление, съобразно чл.19, ал.1 ЗУО, е вменено в задължение на кметовете на общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, в качеството им на членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе.
2.2. При спазване изискванията на чл.23, ал.4 ЗУО, във връзка с чл.22, ал.1, изр. второ от ЗЗД, в Инсталацията, собственост на „Топлофикация Русе” ЕАД, ще се приемат безвъзмездно битовите отпадъци, образувани на териториите на общините Русе, Сливо поле, Ветово, Тутракан и Иваново, в качеството им на членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе. Уговореното условие следва да ползва членовете на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе, установени към момента на сключване на окончателния Договор за безвъзмездно третиране на битови отпадъци.
2.3. Безвъзмездното приемане на битови отпадъци по предходната точка следва да бъде осъществявано безсрочно, до прекратяване на окончателния Договор за безвъзмездно третиране на битови отпадъци, а в случаите на прекратяване на окончателния договор с едностранно предизвестие на коя да е от страните – не по-рано от 5 години от сключване на същия.
2.4. Предаването и приемането на битовите отпадъци ще се съпътства с надлежно попълване, подписване и подпечатване от представители на предаващите общини и на Изпълнителя на изискуемите по Наредба №1/04.06.2014 год., издадена от Министъра на околната среда и водите, за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, документи, удостоверяващи точното количество предадени и приети за третиране битови отпадъци. Мястото на изпълнение на задължението за приемане на битови отпадъци, вменено в тежест на „Топлофикация Русе” ЕАД, е Инсталацията за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им, изградена в ПИ с идентификатор 63427.92.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под Ормана”.
2.5. „Топлофикация Русе” ЕАД се задължава да води отчетност за количеството на битовите отпадъци, постъпващи в Инсталацията, за всяка от общините – членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе.
2.6. „Топлофикация Русе” ЕАД придобива качеството на притежател, по смисъла на чл.7, ал.1 ЗУО, с всички произтичащи от това нормативно установени права и задължения спрямо приетите в Инсталацията битови отпадъци и получените при третирането им отработени отпадъчни фракции. Гореизложеното не следва да се прилага единствено спрямо отпадъците, които не подлежат на оползотворяване след сепариране.
2.7. На територията на Регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци, обслужващо общините Русе, Иваново, Ветово, Сливо поле и Тутракан следва да бъдат депонирани отпадъчните фракции, образувани след третиране на битовите отпадъци в Инсталацията, които не подлежат на последващо оползотворяване.
2.8. „Топлофикация Русе” ЕАД се задължава да осигури за собствена сметка транспортиране на онези отпадъци, които не могат да бъдат оползотворени, до Регионалната система за управление на отпадъците, състояща се от Регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци.
2.9. „Топлофикация Русе” ЕАД се задължава да предава отсортираните отпадъци за последващо оползотворяване на крайни рециклиращи и/или оползотворяващи предприятия, притежаващи съответно Разрешително за извършваната дейност.
2.10. При промяна в правния статут или собствеността на страните по Договора, същият остава в сила за правоприемниците. При прехвърляне правото на собственост върху Инсталацията за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им в полза на трето лице, приобретателят встъпва в проектираните с предварителния Договор и имплементираните в окончателното съглашение права и задължения на „Топлофикация Русе” ЕАД. Ако третото лице откаже да се задължи или ако не извърши обещаните действия, „Топлофикация Русе” ЕАД носи отговорност по чл.23 ЗЗД.
3. Експлоатацията на Инсталацията и приемането на битови отпадъци, образувани на територията на общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, като членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе, следва да бъдат организирани по начин, осигуряващ поетапното реализиране на целите по чл.31, ал.1 ЗУО, в сроковете по § 15 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗУО, и на наредбата по чл.43, ал.5 ЗУО. При неизпълнение на целите по чл.31, ал.1 съобразно сроковете, определени в ЗУО, „Топлофикация Русе” ЕАД заплаща разходите за депониране на битовите отпадъци на територията на Регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци, обслужващо общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, в т.ч. отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО.
Окончателният Договор за безвъзмездно третиране на битови отпадъци да бъде сключен в 1-месечен срок от изграждане и въвеждане в експлоатация на Инсталацията за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им.
Подготовката за оползотворяването на отпадъците по окончателното съглашение ще се осъществяват от и за сметка на „Топлофикация Русе” ЕАД, като собственик на новоизградената Инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци.
В окончателния договор за безвъзмездно третиране на битови отпадъци да бъдат уредени подробно въпросите относно отговорност на страните при неизпълнение на договорните задължения, основания за прекратяване, както и всички други субсидиарни, несъществени обществени отношения, възникващи във връзка със съществените условия на предварителния Договор за безвъзмездно третиране на битови отпадъци, описани в т.2 от настоящото Решение.
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Глава десета, раздел I от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.45, ал.3 ЗМСМА. Жалбите се подават пред Административен съд – гр. Русе чрез Общински съвет – гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)