Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 120 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

            На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 33, ал. 2, чл. 3 и чл. 5от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

   Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:

  1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на кафе, ядки, захарни изделия, вестници и списания, находящ се в гр. Русе, ул. „Хан Аспарух“, пред  №18 , с площ от 5,10 кв. м, т. 28 от Общата схема за поставяне на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 60,00 лв. (Шестдесет лева) без включен ДДС.

              2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – щанд за сладолед, ядки, пуканки, царевица, находящ се в гр. Русе, ул. „Александровска“ и ул. „Муткурова“, до бившата сладкарница „Куба“, с площ от 1,44 кв. м, с размери 1,20/1,20 м., елемент на Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за територията на зона „В1“, гр. Русе (ул. „Александровска“ от централен площад до бул. „Цар Освободител“), с начална тръжна месечна наемна цена – 66,00 лв. (Шестдесет и шест лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)