Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 120

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 120
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  Общинският съвет реши:   

    1. Приема промяна в §5 от преходни и заключителни разпоредби на Наредба №2, като същият добива следния вид:   
    §5. “При провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на обекти общинска собственост не се допускат до участие в срок до 5 години кандидатите, чиито договори с Общината са били прекратени по тяхна вина”.
     “При  провеждане на втори и следващи търгове или конкурси за отдаване под наем на обекти общинска собственост не се допускат до участие В СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ кандидатите, класирани на първо и второ място в предходните търгове / конкурси/, но не сключили договор по предложената от тях цена”.