Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1200 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 23 и чл. 17, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

2. Социалната услуга за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст ще бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане от страна на СНД;

3. Предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по инвестицията, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане от страна на СНД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)