Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1200

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1200
Прието с Протокол №   55/26.01.2007 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.53, ал.4  във връзка с ал.2, т.3 от Закона за горите и във връзка с чл.88, т.2 от Наредба №1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

Дава съгласие на Кмета на Община Русе да проведе търг с явно наддаване за възлагане на дейностите по отгледна сеч и сеч от общинския горски фонд, съобразено с лесоустройствения проект за 2007 г. за следните имоти:
А) за отгледна сеч:
    – имот №005002 в землището на с. Хотанца, отдели: 187б – 23,9 ха;     187в – 2,4 ха; 187 д – 5,3 ха;
    Б) за гола сеч:
    – имот №208001 в землището на с. Ново село – отдел 167н – 9,3 ха;
    – имот №108003 в землището на град Русе – отдел 182д2 – 3,8 ха;
    – имот №109002 в землището на град Русе – отдел 182х1 – 2,8 ха;
    – имот №111023 в землището на град Русе – отдел 82ц1 – 4,3 ха
                           – отдел 82ч1 – 7,2 ха
                           – отдел 82 щ 1 – 8,4 ха;
    – имот №115002 в землището на град Русе – отдел 82л – 1,8 ха;
    – имот №130001 в землището на град Русе – отдел 213ж – 8,9 ха;
    – имот №405024 в землището на Червена вода – отдел 14г – 8,8 ха;
    – имот №406082 в землището на Червена вода – отдел 82р – 3,5 ха.
Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за извършване на сечта на описаните в т.1 от настоящото решение имоти.
Постъпленията в бюджета от дейностите по т.1 да се използват за залесяване на нови горски масиви по утвърдените лесоустройствени проекти.