Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1200

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал. 3 и 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.45, ал.ал. 1 и 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост и раздел І, чл.2, ал.1 , т.20, раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от десет години имот частна общинска собственост, като спортно игрище на сдружение “Футболен клуб Левски-2000 – Русе”, намиращ се в гр. Русе, ж.к.”Дружба-3” с площ от 1851,00 кв.м., съгласно АОС №6452 от 13.04.2011год. и месечна наемна цена – 73,90лв., от които 61,58лв. за игрище и 12,32лв. – ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.20; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
2. Възлага на Кмета на Община Русе след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от десет години за посочения в т.1. обект.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)