Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1201 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал.1, т.4, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на павилион общинска собственост, за обществено хранене, разположен върху част от терен публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ж. к. “Здравец”, ул. “Захари Стоянов”, до бл. “Гагарин”, с площ от 40,06 кв.м. – т. 1380 от общата схема за поставяне на временни съоръжения и начална месечна наемна цена от 242,00 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)