Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1201 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 27, ал. 3, във вр. с чл. 26, т. 3-7 от Закона за социалните услуги, Общински съвет – Русе реши:

Променя състава на Съвета по въпросите на социалните услуги, създаден с Решение № 546, Протокол № 23/ 17.06.2021 г. и променен с Решение № 882, Протокол № 32/19.04.2022 г. г. на Общински съвет Русе, като вместо:

1. Ина Георгиева – главен експерт в отдел „Социални дейности“, община Русе, определя за член на съвета Милица Иванова, Управител на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства „Света Петка“.

2. Ирена Тодорова – началник отдел „Административно обслужване“, определя за член на съвета инспектор Радослав Пенев – полицейски инспектор, ОД МВР.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)