Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1201

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1201
Прието с Протокол №   55/26.01.2007 г.

    На основание чл. 21, ал.1, т.7, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.6 ал.2, чл.8, чл. 9”б” и чл.115 от ЗМДТ , Общински съвет Русе реши:

Приема следните изменения и допълнения към Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе:
    І.  В глава втора  „Местни такси”, Раздел І „Такса за битови отпадъци” се правят следните  допълнения:
            1. Към  чл.16”а” – нова алинея 4  :
„Чл.16”а”(4) При промяна на обстоятелства в подадена декларация по чл.16,ал.1, корекции или оттегляне на същата се извършва с корекционна декларация в срок до 31 януари на годината за която се отнася декларацията или не по късно от 14 дни след обнародване на решение на ОбС за определяне на ТБО за същата година”.
     ІІ. В глава втора  „Местни такси”, Раздел VІІ „Такси за административни услуги” се правят следните допълнения:
      1. Нов чл.49 „Такси за административни услуги от звено МДТ”  със следните под точки:
„49.1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по приложение № 2 от ЗМДТ:
    а)  за граждани  – срок за изпълнение – 14 дни  – 5.00лв.;
    б)  за ЕТ и юридически лица: – срок за изпълнение – 14 дни  – 7.50лв.;
    в)  бърза услуга – срок за изпълнение – 3 дни – 10 лв.
49.2. Издаване дубликат на квитанция за платени данъци и такси и копия на декларации по ЗМДТ , срок за изпълнение до 7 дни – 2. 50лв.
49.3. Предоставяне разпечатка на данъчни сметки /задължения (главница,лихва), вноски, остатъци /, срок за изпълнение до 7 дни  – 2. 50лв.
    2. Нов чл.49”а”:
„49”а” За издаване на други удостоверения, когато това е предвидено в закон и за заверка на документи се заплащат следните такси:
а) обикновена услуга със срок за изпълнение не по-късно от 3 работни дни – 1,50 лв. за брой;
б) бърза услуга със срок за изпълнение 1 работен ден – 3.00лв. за брой.  
    ІІІ. В Глава трета –  Цени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни от Община Русе на физически и юридически лица”, в чл.59,ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
Точка1 с под точки 1.1; 1.2 и 1.3 се отменят.
Т.2 се изменя, както следва:
„т.2. За издаване на удостоверения от общ характер, служебни бележки или друга писмена информация:”
ІV. В Глава четвърта – Административно-наказателни разпоредби в чл.63 се правят следните изменения:
„Чл.63(1) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите  по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс”
„чл.63 (4)-  се отменя”    
    V. В Преходни и заключителни разпоредби  в § 13(1) текста „За 2006г.” се заменя  със  „За 2007г.”
            VІ. Допълва се чл.59 с нова „т.17а За ползване на голямата театрална зала и прилежащи фоайета към нея на Доходното здание, както следва:                                                                                         
              17а.1. За театрална зала:
1.1.  За театър, опера, балет, симфонични и джас концерти:
              а/ летен сезон /от 01.04 до 31.10/ –  400 лв. еднократно
              б/ за зимен сезон /от 01.112 до 31.03/ – 600 лв.еднократно
         в/ след третия час за всеки следващ час 30% от сумите по б.”а” и „б”.
1.2. За други обществени форуми – конференции, събрания:
              а/ летен сезон /от 01.04 до 31.10/ –  500 лв. еднократно
              б/ за зимен сезон /от 01.112 до 31.03/ – 800 лв.еднократно
1.3. За други комерсиални изяви:
         а/ летен сезон /от 01.04 до 31.10/ –  1000 лв. еднократно
               б/ за зимен сезон /от 01.112 до 31.03/ – 1500 лв.еднократно
Забележка: Неописани случаи в т.1.3. подлежат на свободно договаряне с общината над минимума по т.1.3.
             17а.2. За фоайе І етаж
               а/ за летен сезон /от 01.04 до 30.10/ – 300 лв. еднократно
               б/ за зимен сезон /от 01.11 до 31.03/ – 400 лв. еднократно
             17а.3. За фоайе ІІ етаж
               а/ за летен сезон /от 01.04 до 30.10/ – 400 лв.еднократно
               б/ за зимен сезон /от 01.11 до 31.03/ – 500 лв.еднократно