Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1202 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 219, ал. 2 и чл. 236, ал. 2, т. 3 от Търговския закон, и чл. 8, ал. 2, т. 1 от Наредба №9, на Общински съвет – Русе, за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да отпусне на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, ЕИК 117690845, допълнителен паричен заем в размер на 300 000 /триста хиляди/ лева, който да бъде предоставен чрез увеличаване размера на главницата по договора за паричен заем, сключен с Община Русе на 16.11.2017 г., без да се променят останалите клаузи по договора.  
  2. Дава съгласие „Общински транспорт Русе“ ЕАД, ЕИК 117690845, да приеме допълнително предоставяния от Община Русе паричен заем в размера и при условията, посочени в т. 1 от настоящото решение.

Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи допълнително споразумение с Изпълнителния директор на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, към договора за предоставяне на паричен заем от 16.11.2017 г., при посочените по-горе условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)