Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1202

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, Общинският съвет реши:

І. Не дава съгласие за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за паркинг, в гр. Русе, ул. „П.Д.Петков”, до хотел „Дунав”, с площ от 825,00 кв.м.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Руссе да създаде организация за стопанисване на паркинга по т.1 от ОП «Комунални дейности» по реда на чл.27 и чл.28 от Наредба № 18 на Общински съвет – Руссе и на чл.53»б» от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе в едномесечен срок от въвода във владение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)