Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1203 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 5, във връзка с чл. 25, ал. 4 и ал. 3, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 2, ал. 4, чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи,  чл. 7, ал. 2  и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване на право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – захранващ водопровод и захранващ кабел НН на ПИ с идентификатор 63427.43.27 по КККР на гр. Русе, Община Русе собственост на „БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ СЪРВИС“ ЕООД, ЕИК: 201033440, през ПИ 63427.145.92 – пасище, собственост Община Русе. Дължината на трасето на сервитутното право на прокарване през общинския имот на захранващия водопровод е в размер на 3,181 м., а засегната от сервитута площ от имота е 22 кв. м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)