Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1203

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.4 и чл.44, ал.2, т.1 от ЗНП, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.3, 4, и 5 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет; раздел І, чл.2, ал.1, т.3, т.20-Б и т.33, ал.5 и ал.6; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от училища за срок от пет години, както следва:
1. Помещение, за бюфет за ученическо хранене, разположено в сутерена на СОЕЕ “Св. Константин Кирилл Философ”, намиращо се в в гр. Русе, ул.“Студентска” №10, с площ 39,50 кв. м. и начална месечна наемна 135,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал.ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Част от фоайето за поставяне на апарат за топли напитки в сградата на Общежитие за средношколци, намиращо се в гр. Русе, бул.“Липник” №117 с площ 1,00кв.м. и начална месечна наемна цена – 71,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.33 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
3. Част от фоайето за поставяне на апарат за закуски в сградата на Общежитие за средношколци, намиращо се в гр. Русе, бул.“Липник” №117 с площ 1,00кв.м. и начална месечна наемна цена – 71,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.33 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
4. Помещения, част от бивша работилница за фитнес зала, намиращи се в сградата на ОУ”Отец Паисий” – гр. Мартен с обща площ 201,00кв.м., и начална месечна наемна 82,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.20-Б., ал.ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС
II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс по т.І, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да издаде заповеди на лицата спечелили конкурса и упълномощи директорите на училищата да сключат договори за наем за срок от пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)