Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1204 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Неданъчни приходи
§3612 „Получени други застрахователни обезщетения“ +624лв.
ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе +624лв.
§3619 „Други неданъчни приходи – СОУПНЕ +181лв.
Всичко неданъчни приходи +805лв.
Всичко приходи държавни дейности +805лв.

ІІ. ПРИХОДИ – местни дейности
Приходи и доходи от собственост
§2405 Приходи от наеми на имущество РБ „Л. Каравелов“ +50лв.
§ 2407 „Приходи от дивиденти” +58 078лв.
Всичко Приходи и доходи от собственост +58 128лв.
Държавни такси
§2501 „Такси за административни и др.услуги и дейности” РИМ Русе +38лв.
Всичко държавни такси +38лв.
Всичко приходи местни дейности +58 166лв.
Всичко приходи по бюджета +58 971лв.

ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322„Общообразователни училища“
§1015 „Материали“ СОУПНЕ +181лв.
§1020 „Външни услуги” +624лв.
ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе +624лв.
Всичко за дейност +805лв.
Всичко за функция +805лв.
Всичко разходи държавни дейности +805лв.

ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§1092 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни
обезщетения и разноски“ -16 500лв.
§5203 „Придобиване на машини, оборудване и съоръжения”
Обект „Котел“ 1 бр.км. Сандрово +2 050лв.
Всичко за дейност -14 450лв.
Всичко за функция -14 450лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 532 „Програми за временна заетост“
§1015 „Материали“ км. Сандрово -1 712лв.
Всичко за дейност -1 712лв.
Всичко за функция -1 712лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно стороителство, благоустрояване и опазване на околната среда”
Дейност 604 „Осветление на улици и площади“
§1015 „Материали“ км. Сандрово -338лв.
§ 1020 „Външни услуги“ -4 100лв.
§5203 „Придобиване на машини, оборудване и съоръжения”
Обект „Трансформатор“ 1 бр. +20 600лв.
Всичко за дейност +16 162лв.

Дейност 619 „Други дейности по жил.строителство, благоустройството и регионалното развитие”
§1015 „Материали” км. Ч.вода -2 000лв.
§1020 „Външни услуги“ -7 020лв..
§5203 „Придобиване на машини, оборудване и съоръжения” +6 700лв.
Обект „Роторен снегорин” 1бр. км. Ч.вода +2 000лв.
Обект „Гребло за снегопочистване” 1 бр. кв. Долапите +4 700лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти” +60 398лв.
Обект „ Подпорна стена ул. „Шипка” №82 – УПИ ХІV-4248, кв. 770 +60 398лв.
Всичко за дейност +58 078лв.
Всичко за функция +74 240лв.
Всичко разходи местни дейности +58 078лв.

V. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 739 „Музеи и худ.галерии с регионален характер”
§1020 „Външни услуги” РИМ Русе +38лв.
Всичко за дейност +38лв.

Дейност 751 „Библиотеки с регионален характер“
§1015 „Материали“ +50лв.
Всичко за дейност +50лв.
Всичко за функция +88лв.
Всичко разходи държавни дейности доф. с общински приходи +88лв.

Всичко разходи по бюджета +58 971лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)