Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1204

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

 
 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37о, ал.1, т.2 и 3 и ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет реши:

 

1. Дава съгласие за предоставяне на следните общински пасища и мери в землището на град Русе за индивидуално ползване за 2011 – 2012 г. на Йордан Иванов Неделчев, както следва:

 
№ имот
Местност
Площ, кв.м
63427.107.60
Гарван бюлюк
2393
63427.216.30
Бъзов дол
5529
63427.278.60
Арнауд дере
11026
63427.216.32
Бъзов дол
52717
63427.179.75
Под Ормана
19347
63427.95.16
Кадишева нива
728
63427.111.38
Ибрям Орман
32703
63427.95.19
Кадишева нива
10501
63427.147.273
Орта Екенлик
21418
63427.112.151
Гарван бюлюк
9295
 

2. Задължава Йордан Иванов Неделчев да поддържат пасищата и мерите, описани в настоящото решение в добро земеделско и екологично състояние.

3. Задължава общинска администрация да предостави препис от настоящото решение на ОбС – Русе на Йордан Иванов Неделчев.

Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му пред АС – Русе по реда на АПК.

Неразделна част от Решението са приложенията към предложението.

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                             (доц. В. Пенчев)