Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1205 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.50, ал.1 от Постановление № 3 от 15 януари 2014 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014г., Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на Приложение №17 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи и Списък на педагогическия персонал в детските градини и училищата, пътуващ от местоживеене до месторабота в бюджет 2014 година – Приложение №18, утвърдени с Решение на Общински съвет № 886 от 14.02.2014 г., както следва:

По Приложение №17
ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
Добавя се:
1. Галина Савова Великова – ФС „Детски ясли, ДМК и МОО“ – медицинска сестра – билети
2. Бехидже Мехмедова Нуриева – ФС „Детски ясли, ДМК и МОО“ – медицинска сестра – билети
По Приложение №18
ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“
¬І. Отпада:
ОУ „Георги Стойков Раковски“ с. Ново село
1. Янка Пенева Петрова – „лектор по история“
ІІ. Добавя се:
ОУ „Георги Стойков Раковски“ с. Ново село
1. Капка Василева Иванова – „лектор по история“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)