Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1205 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет – Русе реши:

Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Русе за 2022 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)