Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1205 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

  На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 г. с продажбата на поземлен имот с идентификатор 63427.156.139 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 1080 кв.м., намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от Предходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи), категория на земята при неполивни условия: 4 (четири), при граници и съседни имоти: 63427.156.136, 63427.156.140, 63427.156.864, 63427.156.138, 63427.156.137. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9244/03.07.2019 г., вписан под №107, том 22, н. д. 4541, дв. вх. 8612, вх. №8811 от 10.07.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 56 862,00 лв. (петдесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и два лева).

            2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински поземлен имот с идентификатор 63427.156.139 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 1080 кв.м., намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от Предходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи), категория на земята при неполивни условия: 4 (четири), при граници и съседни имоти: 63427.156.136, 63427.156.140, 63427.156.864, 63427.156.138, 63427.156.137. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9244/03.07.2019 г., вписан под №107, том 22, н. д. 4541, дв. вх. 8612, вх. №8811 от 10.07.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 56 862,00 лв. (петдесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и два лева), без включени данъци и такси.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)