Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1205

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.1, т.2 от ЗПСК; чл.2, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл.8, ал.1 и ал.3, и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите; чл.2, чл. 3, т. 1 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1.Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на пакет от 10 000 бр. поименни безналични акции собственост на Община Русе, представляващи 0,287% от капитала на „Общинска банка АД” София.
2.Утвърждава тръжната документация при следните условия:
2.1.Начална тръжна цена – 150 000 лв.
2.2.Стъпка на наддаване – 15 000 лв.
2.3.Депозит за участие в търга – 10 000 лв., се внася в срок до 25 работни дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.4. Цена на тръжната документация – 400 лв.Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на община Русе, сектор “Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. Свобода. и се заплаща в офиса на ТБ “Инвестбанк” АД, клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.
2.5.Срок за закупуване на тръжна документация – до 24 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
2.6.Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 25 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
2.7.Търгът да се проведе на 27-тия работен ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 10,00 ч., в заседателната зала на ет. 3 на община Русе, пл. Свобода 6.
2.8.Начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло преди деня на подписване на договора за продажба.
3.Избира комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинска администрация, която да организира и проведе търга. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
4.Възлага на комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
5.Разходите по прехвърлянето и регистрацията на сделката в Централния депозитар, включително възнаграждението на използван за целта инвестиционен посредник са за сметка на КУПУВАЧА.
6.Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи договор за приватизационна продажба на пакет от 10 000 бр. поименни безналични акции собственост на Община Русе, представляващи 0,287% от капитала на Общинска банка АД София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)