Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1206 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

  1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 г. с продажбата на поземлен имот с адрес: землището на гр. Русе, местност „Кону бунар“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от Предходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи), с площ 1085 кв. м., с идентификатор 63427.159.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста). За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9243/02.07.2019 г., вписан под №145, том 22, дв. вх. 8684, н. д. 4579, вх. №8886 от 11.07.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 35 936,00 лв. (тридесет и пет хиляди деветстотин тридесет и шест лева).
  2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински поземлен имот с адрес: землището на гр. Русе, местност „Кону бунар“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от Предходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи), с площ 1085 кв. м., с идентификатор 63427.159.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста). За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9243/02.07.2019 г., вписан под №145, том 22, дв. вх. 8684, н. д. 4579, вх. №8886 от 11.07.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 35 936,00 лв. (тридесет и пет хиляди деветстотин тридесет и шест лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)