Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1206

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1206

Прието с Протокол № 56/09.02.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.ал.1 и 4 от ЗОБ и чл.чл.74 и 78 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинския съвет реши:

1.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2006г., както следва:

1.1.По прихода 75990391 лв., съгласно Приложение № 2.

2.1.По разхода 64368466 лв., съгласно Приложение № 2.

2.Приема отчета за капиталовите разходи, съгласно Приложение № 5.

3.Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки, съгласно Приложения №№ 6 и 7.

4.Приема отчета на общинските предприятия, съгласно Приложения № 8,9,10,11,12 и 13

5.Приема отчета за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение № 14.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Искрен Веселинов/