Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1206

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал.1 и чл. 32, ал. 2, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:

1.Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 100 % от дяловете в капитала на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД, Русе /наричано по-нататък за краткост “дружеството”/.
2.Начална тръжна цена – 5 000 000 лв.
3.Стъпката на наддаване – 100 000 лв.
4.Депозитът за участие в търга – 300 000 лв., се внася в срок до 25 работни дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
5.Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на община Русе, сектор “Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. Свобода 6. Цената на тръжната документация е 1200 лв. и се заплаща в офиса на ТБ “Инвестбанк” АД, клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.
6.Срок за закупуване на тръжна документация – 24 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
7.Срок за подаване на предложения за участие в търга – 25 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
8.Оглед на активите на дружеството може да се извършва всеки работен ден в срок до 16,00 часа на 24-ия работен ден включително, от датата на обнародване на това решение в “Държавен вестник”, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка.
9.Търгът да се проведе на 27-тия работен ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 10,00 ч., в заседателната зала на ет. 3 на община Русе, пл. Свобода 6.
10.Начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
11.Избира комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинска администрация, която да организира и проведе търга. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
12.Възлага на комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
13.Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи договор за приватизационна продажба на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)