Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1207 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.36в, ал.3, т. 2 от ППЗСП и Решение № 621/22.05.2013 г. на ОбС-Русе, общинският съвет реши:

1. Отнема от Дом за медико-социални грижи за деца – Русе, предоставеното с Решение № 879, прието с протокол №43/24.02.2006 г. на Общински съвет Русе, право на управление на част от недвижим имот, описан в акт №6861 от 04.01.2013 г. за публична общинска собственост, а именно част от сграда с идентификатор 63427.4.609.1 включваща помещения от първи до четвърти етажи, включително, в североизточното и северно крило с обща разгъната застроена площ 2640,30 кв.м.
2. Определя частта от недвижимия имот, поробно описана в точка 1, за разкриване на следните социални услуги по проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 години в Община Русе“:
2.1 Център за психично здраве;
2.2 Дневен център за деца с увреждания;
2.3 Център за майчино и детско здраве;
2.4 Семейно-консултативен център;
2.5 Център за приемна грижа и подкрепа на осиновяването;
2.6 Специализирана резидентна грижа за деца до 7 години с потребност от постоянни здравни грижи;
2.7 Звено „Майка и бебе“ със Спешен прием.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)