Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1207 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 5, връзка с чл.31, ал. 2, т. 2 и ал. 3, и чл. 32, т. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ), чл. 61, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 4 от Закона за горите, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване на право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – подземна канална оптична мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи, в полза на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК: 131468980, за срок от десет години през ПИ 63427.182.25 – иглолистна гора, собственост Община Русе, съгласно АЧОС №5834/29.04.2009 г., срещу заплащане на обезщетение от приобретателя на сервитутното право в посочения имот, в размер на 152,72 лв. (Сто петдесет и два лева и седемдесет и две стотинки). Сервитутната ивица е с широчина хоризонталното разстояние между крайните проводници или защитни тръби плюс 1 м. (един метър), по 0,50 м. (петдесет сантиметра) от двете страни по оста на техническата инфраструктура с дължина през обслужващия имот – 166,00 м. и сервитут 166,00 кв. м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)