Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1207

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1207

Прието с Протокол № 56/09.02.2007 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12 и чл.14 т.2 от Закона за Общинските бюджети и чл.49 и чл.50 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинския съвет реши:

ПРИЕМА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2007 г., както следва:

І. ПО ПРИХОДИТЕ на обща сума – 77 257 100 лв.

/разпределени по параграфи съгласно приложение № 1 и 1А /в това число:

1 . Приходи с държавен характер за финансиране

на държавни дейности : 31 702 860 лв.

в това число:

– Преотстъпен данък по ЗОДФЛ 26 440 457 лв.

– Обща допълваща субсидия 5 262 403 лв.

2. Приходи с общински характер 45 554 240 лв.

в това число:

– Имуществени данъци и неданъчни приходи 31 136 215 лв.

в т.ч. собствени приходи за делегирани разходи 437 830 лв.

Образование –180 070 лв.; Култура – 257 760 лв.

– Целева субсидия за капиталови разходи 975 100 лв.

– Обща изравнителна субсидия 1 137 800 лв.

– Целева компенсация за пътен данък 1 360 500 лв.

– Целева субсидия за зимно поддърж.и снегопоч. 93 300 лв.

– Трансфери – -182 000 лв.

в т.ч. О Ф Д – 80 000 лв.

Драматичен театър – 76 000 лв.

Куклен театър – 26 000 лв.

– Преходен остатък – 11 521 925 лв.

в т.ч.-собствени приходи на второстепенни

разпоредители с делегирани бюджети 175 154 лв.

Образование –120 026 лв.; Култура – 55 128 лв.

– Такса битови отпадъци 1 463 572 лв.

– Туристическа такса 108 396 лв.

– Целеви капиталови ср-ва 89 950 лв.

– Текуща издръжка 9 684 853 лв.

– Заеми за погасяване – ПУДООС -399 600 лв.

– Друго финансиране – финансов лизинг – 89 000 лв.

ІІ. ПО РАЗХОДИТЕ на обща сума – 77 257 100 лв

/разпределени по функции, дейности и параграфи съгласно приложения №,№ 2, 3, 3А, 4, 4А /

В т.ч.:

1. ТЕКУЩ БЮДЖЕТ 63 388 860 лв.

– Разходи за дейности с държавен характер 31 702 860 лв.

– Разходи за дейности с общински характер 31 686 000 лв.

в т.ч. резерв за неотложни и непредвидени разходи -150 000 лв.

разходи от собствени приходи на второстепенни

разпоредители с делегирани бюджети – 496 294 лв.

Образование –207 406 лв.; Култура – 288 888 лв.

2. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ с бюджетни средства 13 868 240 лв.

в това число :

– Капиталови разходи с целева субсидия от ЦБ 975 100 лв.

В т.ч. § 51 00 Основен ремонт

Функция „ Икономически дейности и услуги”

Обекти: „Основен ремонт пътя Ново село –

Семерджиево” – 93 800 лв.

„Основен ремонт пътя – клон Просена” – 93 800 лв.

„Основен ремонт пътя Образцов чифли – 28 400 лв.

§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

Обекти:”Изграждане осветление гл.път І-5 от МЕТРО до

КПП изход София – 2-ри етап” – 110 000 лв.

„Благоустрояване терена заключен между

бл.”Тотлебен” и бул.”Мидия Енос”” – 55 000 лв.

„Изработване и монтаж на нови автобусни

спирки” – 59 100 лв.

„Благоустрояване ЦЮР – бл.1-бл.3 – 230 000 лв.

„Проектиране благоустрояване терена заключен

между бл.”Тотлебен” и бул.”Мидия Енос” – 5 000 лв.

Функция „ Икономически дейности и услуги”

Обекти:”Строителство ул.”Стрешер планина” – 200 000 лв.

„Строителство улица в ЖК „Мальовица”от

ОК до ОК” – 100 000 лв.

– Капиталови разходи със собствени средства 12 776 450 лв.

– Капиталови разходи от собствени приходи на второстепенни

разпоредители с делегирани бюджети 116 690 лв.

Образование – 92 690 лв.; Култура – 24 000 лв.

3. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ с извънбюджетни средства 621 000 лв.

4. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – ВСИЧКО 14 489 240 лв.

/ съгласно приложен поименен списък на обектите в инвестиционната програма на общината за 2007 година – Приложение №, 5, /

ІІІ.Утвърждава допълнителен разчет за капиталови разходи с целеви субсидии при преизпълнение на приходите по републиканския бюджет за 228 400 лв., съгласно Приложение 11 към § 50 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 г.. / Приложение № 5А /

ІV. Приема план-сметка на извънбюджетните фондове и сметки за 2007 год., на обща сума по приходите 1 721 643 лв. и разходите 1 323 300 лв. съгласно приложение № 6

V. Приема план-сметките на общинските предприятия “Спортни имоти”, “Жилфонд”,“Каре” ,“ СЗ “КООРС”, ОП “Пътно поддържане и сигнализация” и ОП “Индустриален парк”,съгласно Приложения №№ 7, 8, 9, 10, 11 и 12 /

VІ. Определя числеността на персонала, средните месечни брутни работни заплати и средствата за работна заплата за 2007 год.- местни дейности, съгласно приложение № 13

VIІ.Утвърждава следните лимити за разходи :

1.Социално-битови разходи на персонала в размер на 3 на сто върху начислените трудови разходи на лицата назначени по трудови правоотношения .

2.Представителни разходи 73 000 лв.

– в това число :

Общинска администрация – 70 000 лв.

Кметства-всичко – 3 000 лв.

1.Николово – 400 лв.

2.Мартен – 450 лв.

3.Ново село – 250 лв.

4.Червена вода – 250 лв.

5.Семерджиево – 250 лв.

6.Басарбово – 250 лв.

7.Просена – 200 лв.

8.Хотанца – 200 лв.

9.Сандрово – 250 лв.

10.Тетово – 350 лв.

11.Ястребово – 150 лв.

3.Лимит на средствата за подпомагане разходите за едно християнско и мюсюлманско погребение на самотни, бездомни, регистрирани в службата по социално подпомагане лица,., съгласно приложения № 14 и 15

4. Размер на поевтиняване на храната в Спортно училище “М-р Ат.Узунов” в рамките на стандарта за издръжка като делегирана държавна дейност, както следва:

– закуска – 0,30 лв.; обяд – 1,15 лв.; вечеря – 0,65 лв.

5. Размер на режийни разноски за сметка на собствените приходи на общината за столово хранене в Спортно училище “М-р Ат.Узунов”, както следва:

– закуска – 0,12 лв.; обяд – 0,44 лв.; вечеря – 0,24 лв.

VIIІ.Приема плановия размер на разходите по бюджетите на кметствата под формата на субсидии от сборния общински бюджет за 2007 год. на обща сума 1 301 469 лв.съгласно приложение № 16.

ІХ.Утвърждава списъка на длъжностите и имената на служителите имащи право на транспортни разходи / Приложение № 17 /.

X.Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за общински дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетните сметки и фондове на общината /чл. 24 от Закона за общинските бюджети/.

ХІ.Определя ( съгласно чл.11 и при спазване изискванията на чл.12 от ЗОД ) годишните плащания по общинския дълг, съгласно Приложение № 18.

XIІ.При възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2007 година /чл. 27 от Закона за общинските бюджети/.

1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.

2.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.

3.Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит – местни дейности.

XII.Задължава кмета на общината:

1. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация ;

2. Да определи със заповед конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредите с бюджетни кредити;

3. Да ограничи или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазването на приетите приоритети;

4. Да извършва служебна корекция на бюджета при получаване на помощи и дарения съобразно волята на дарителя.

5. Да предлага на общинския съвет след 30 Юни 2007 г. да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната функция за делегирана от държавата дейност без да се увеличава средната месечна брутна работна заплата, утвърдена от отрасловото министерство – § 32 от ПЗРна ЗДБРБ за 2007 г.

6. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на утвърдените средства за подпомагане на организации с нестопанска цел (пенсионерски клубове, дружества на инвалиди, общински лечебни заведения, читалища и др.).

7. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименния списък на обектите за основен ремонт във функция „Образование”, след оглед и остойностяване от специалисти от дирекция „Благоустрояване, екология и транспорт”, включени в направеното в зала предложение в рамките на 100 000 лв.

XIII. На основание § 37 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 год. дава съгласие общинските училища и обслужващи звена в системата на народната просвета и дейностите в системата на културата да прилагат ПМС № 30 от 1998 год. за “делегирани бюджети “ като им се предоставя право на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет и им се преотстъпват приходи от планираните постъпления в сборния бюджет на общината както следва :

А ) За функция “ Образование “ – 300 096 лв.

/съгласно приложение № 1а /

Б ) За функция “ Култура “ – 312 888 лв.

/съгласно приложение № 1а /

XIV. На основание чл. 3, ал. 2 от ПМС 30/09.02.1998 год., за условията и реда за управление на бюджет от училищата и обслужващите системата на Народната просвета звена,утвърждава формула за разпределение на бюджета на общинските училища, съгласно Приложения № 19

ХV. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, който има право на заплащане на транспортните разходи до размера на предоставените от държавния бюджет средства. / Приложение № 20 /.

ХVІ. Приема направеното предложение от кмета на общината във връзка с поставените допълнителни искания, както следва:

– от планираните средства за проектиране и аварийни ремонти на сгради общинска собственост да се проектират Етнографско туристическо селище, Рибарско селище, Улица, свързваща улиците”Независимост” и „Майор Узунов” и ремонт на Къща-музей „Баба Тонка”.

– от средствата за външно осветление на общински сгради и ремонт на мълниезащитни и зазимителни инсталации да се дофинансира видеонаблюдение на учебните сгради.

– след деактуване на сградата на РБ „Л.Каравелов” да се кандидатства за средства за укрепване от фонд „Бедствия и аварии”

– от текущия бюджет на общината да се осигури финансирането за проектиране и смяна предназначението на земеделска земя за изграждането на втори Индустриален парк.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Искрен Веселинов/