Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1207

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл. 21, ал.7 от ЗОС, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1, чл.17, ал.1 и чл.16, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет реши:

1. Одобрява Подробен устройствен план – План за изменение на уличната регулация на кв.50.1 и кв. 115 относно продължението на бул. „Ген. Скобелев” през ул. „Николаевска” до ул. „ Деветнадесети февруари” и план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.2.3 в кв. 50.1 по плана на гр. Русе. Одобрява ИПУР, като отпада южното платно на бул. “ Ген. Скобелев” между ОТ 735 до ОТ 739 и се изменя по нова геометрия между ОТ 10315, 10316 до ОТ 10323 и от ОТ 10315, 10314 до ОТ 832, с което се изменя уличната регулация в северозападната част на кв.115 между осови точки 9851 и 10314. Изменя се уличната регулация от ОТ 832 по ул. “Николаевска” до ОТ 10314 на бул. “ Ген. Скобелев”; от ОТ 833 до ОТ 810 по ул. “Цар Самуил” и от ОТ 10323 до ОТ 726 по ул. “19-ти февруари”.Обособява се нова ОТ 9852 по продължение на оста на ул. “Цар Самуил” и оста на ул. “19-ти февруари”. Затваря се ул. “Николаевска” от северната част на бул. “ Ген. Скобелев” и се обособява тупик. Одобрява УПИ V-3 в кв. 50.1 за имот с идентификатор 63427.2.3, като вътрешнорегулационните линии съвпадат с имотните граници. Одобрява план за застрояване на УПИ V-3 в кв. 50.1 за ново застрояване с ограничителни линии на застрояване свободно разположени на по 3 и 5 м. от вътрешните регулационни линии. Височината на застрояване е до 10,00 м. и до 15,00м. и етажност от 1 до 5 етажа. За имота се предвижда подземно застрояване с ограничителни линии на застрояване разположени по регулационните му линии и зона за застрояване Централна /Ц/.
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)