Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1208 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 8 от ЗМСМА и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Стратегията за развитие на социалните услуги и Годишния план за действие към стратегията в Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да разкрие:
1.1. Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи с увреждания /ЦНСТ „Надежда“/ в гр. Русе, ул. „Котовск“ № 12а, държавно делегирана дейност, с капацитет 12 + 2 места, считано от 01.04.2015 г.
1.2. Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи с увреждания /ЦНСТ „Любов“/ в гр. Русе, ул. Котовск № 10, държавно делегирана дейност, с капацитет 12 + 2 места, считано от 01.04.2015 г.
1.3. Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи с увреждания /ЦНСТ „Вяра“/ в гр. Русе, ул. Будапеща № 2а, държавно делегирана дейност, с капацитет 12 + 2 места, считано от 01.04.2015 г.
2. Определя за дейността на:
2.1. Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи с увреждания /ЦНСТ „Надежда“/ – имот частна общинска собственост с идентификатор 63427.7.746, предмет на АОС № 6113/21.10.2009 г., находящ се в град Русе, жк „Здравец Изток“, ул. „Котовск“ № 12а, с построена в него сграда с идентификатор 63427.7.746.1 със застроена площ 233 кв.м., двуетажна, с предназначение – заведение за социални грижи.
2.2. Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи с увреждания /ЦНСТ „Любов“/ – имот частна общинска собственост с идентификатор 63427.7.274, предмет на АОС № 6435/24.03.2011г., находящ се в кв. „Здравец Изток“, ул. Котовск № 10, с построена в него сграда с идентификатор 63427.7.274.1 със застроена площ 233 кв.м., двуетажна, с предназначение – заведение за социални грижи.
2.3. Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи с увреждания /ЦНСТ „Вяра“/ – имот частна общинска собственост с идентификатор 63427.7.752, предмет на АОС № 6548/26.09.2011 г., находящ се в град Русе, жк. „Здравец Изток“, ул. „Будапеща“ № 2а, с построена в него сграда с идентификатор 63427.7.752.1 със застроена площ 228 кв.м., двуетажна, с предназначение – заведение за социални грижи.

3. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет Русе до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в гр. София, за разкриване на социалните услуги описани в т. 1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)