Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1208 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане с вх. №УТ-16-57/26.10.2022 г. от Николай Цветомиров Цанев чрез пълномощник Доцка Тодорова Димитрова, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на ел. кабел НН до ПИ 63427.169.683 в м. „Гълъбец“, землище на гр. Русе през следните имоти: ПИ 63427.169.780 с НТП „За електроенергийно производство“, ПИ 63427.169.830 и ПИ 63427.169.833 с НТП „За второстепенна улица“, общинска публична собственост по първи вариант на трасе.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)