Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1208 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45ж, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ, §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (обн. ДВ, бр. 62/2010 г.), Протокол №42/25.07.2019 г. на КОС при Община Русе и мотивирано искане от Началника на Общинска служба „Земеделие“ – град Русе, Общински съвет, реши:

  1. Дава съгласие за обезщетяване на:

– наследници на Цоню Пенев Шаханов с част 4,500 дка от поземлен имот, общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.55.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, целият с площ от 24,916 дка, в местността „Кабаклъка“, землище на град Русе, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, четвърта категория при неполивни условия;

– наследници на Николина Станчева Шаханова с част 15,600 дка от поземлен имот, общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.55.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, целият с площ от 24,916 дка, в местността „Кабаклъка“, землище на град Русе, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, четвърта категория при неполивни условия.

  1. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)