Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1208

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1208
Прието с Протокол №   57/02.03.2007 г.

На основание чл. 21, ал.3 от ЗМСМА, общинският съвет реши:
    І. Приема следните изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе:
    1. В чл.83 се създава нова ал.4 със следния текст: „При електронното гласуване всеки общински съветник гласува чрез индивидуален пулт за гласуване, идентифициран с неговото име. Никой няма право да гласува чрез чужд пулт. Гласуването се извършва от работното място на общинския съветник.  
    2. В чл.83 се създава нова ал.5 със следния текст: „Разпечатката от гласуване по дадена точка от дневния ред и приложена към протокола е приложен резултат от поименно гласуване.”