Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1209 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36в, ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7, буква „а“, подбуква „бб“ от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за промяна на вида на социалната услуга резидентен тип от:
1. „Център за настаняване от семеен тип“, в гр. Русе, ул. „Неофит Рилски“ № 66, в имот, описан в акт за общинска собственост № 3954/08.11.2002 г., с капацитет 12 места;
2. „Център за настаняване от семеен тип“, в гр. Русе, ж.к. „Дружба-3“, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20А, в имот, описан в акт за общинска собственост № 1988/01.06.1998 г., с капацитет 10 места;
на
1. „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, в гр. Русе, ул. „Неофит Рилски“ № 66, в имот, описан в акт за общинска собственост № 3954/08.11.2002 г., с капацитет 12 места;
2. „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, в гр. Русе, ж.к. „Дружба-3“, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20А, в имот, описан в акт за общинска собственост № 1988/01.06.1998 г., с капацитет 10 места;
като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2015 г.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да направи предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в гр. София, чрез Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за издаване на заповед за промяна на вида на социалната услуга, съгласно т. 1 от решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)