Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1209 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане с вх. №УТ-16-61/02.11.2022 г. от „Сензата“ ЕООД чрез пълномощник Милен Петров Иванов, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на комуникационно – транспортен план към обект „Складово-търговски комплекс“ в ПИ 63427.299.5 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе.
  2. Във връзка с преминаването през ПИ 63427.299.46 – общинска публична собственост, дава съгласие от името на Община Русе и за собствена сметка възложителят да извърши процедурата по промяна предназначението на част от имота с площ 254 кв. м., като срокът на предварителното съгласие е до влизане в сила на решението на Комисията по чл.17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)