Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1209 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 32, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Протокол №42/25.07.2019 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

  1. Да се сключи предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за прехвърляне на собствеността спрямо придаваем терен от 125 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 63427.4.1241 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе – частна общинска собственост, представляващ УПИ I – за жилищно строителство в кв. 608 по регулационния план на град Русе към поземлен имот с идентификатор 63427.4.2890 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ УПИ III-2178 в кв. 608 по регулационния план на град Русе, собственост на „ДОЛИС 2008“ ЕООД, ЕИК 200115823, на цена от 5 844,00 лева (пет хиляди осемстотин четиридесет и четири лева), без дължими данъци и такси, които са за сметка на купувача по окончателния договор.
  2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)