Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1209

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1209
Прието с Протокол №   57/02.03.2007 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредба №6 на ОбС – Русе, чл. 1 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно–спестовни влогове, във връзка с § 3 от Допълнителни разпоредби на ЗУЖВГМЖСВ, Решение №917/31.03.2006 г. на ОбС – Русе, протокол №73/19.01.2007 г. на Комисията по общинска собственост и  Решение №1141/24.11.2006 г. на ОбС –  Русе, Общинският съвет реши:
1.Изменя списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, като точка №792. ЖК “Дружба-3”, ЖБ №41, вход 1, етаж 2, апартамент №8 от раздел А. АПАРТАМЕНТИ се заличава и добавя нова точка 1294. ЖК “Дружба-3”,  ЖБ №41, вход 1, етаж 2, апартамент №8 в списък №2 на общинските жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди.
    1.1.Да се продаде на Галя Котева Димитрова и Димитър Иванов Димитров  общинско жилище, намиращо се в град Русе, ЖК «Дружба-3», ЖБ №41, вход 1, етаж 2, представляващо апартамент №8 със застроена площ от 91,17 кв. м., състоящ се от две стаи, кухня, сервизни помещения, избено помещение №8 с площ от 5,15 кв. м, заедно с 2,3787% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж на цена по-високата от пазарната цена в размер на 37 840,00 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси. Същите са за сметка на купувача.
    2.Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор съгласно решението на Общинския съвет.