Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1209

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, Общинският съвет реши:

1. Приема Актуализация на Програма за намаляване на емисиите на замърсители и достигане на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух на Община Русе 2010-2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)