Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 121 от 22.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 121
Прието с Протокол № 8/22.03.2012 г.

На основание чл.129, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Съгласува Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Газопровод Русе – Гюргево (междусистемна връзка България – Румъния), която ще бъде изградена на територията на Република България”, през имоти по КК и КВС на землища гр.Русе, гр.Мартен и с.Николово, Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)