Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 121 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №90-53-3/16.12.2015 г. от Областния съвет на Български Червен Кръст – Русе, протокол №3/29.01.2016 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на Областния съвет на Български Червен Кръст-Русе до 30.06.2016 г., на част с площ 500,00 кв.м. от първи етаж на сграда с идентификатор 63427.8.1152.14, цялата застроена на 1006,00 кв.м, на два етажа със сутерен, с адрес: град Русе, Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“ №1 (бивш Хлебозавод), предмет на АЧОС №7438/12.05.2015 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи допълнително споразумение към договора от 07.10.2015 г. за предоставяне на частта от общинския имот.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14 дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)